Изследване относно включването и участието на младежи със зрителни увреждания в обучителни дейности

Проектът "Erasmus 4 VIP" има за цел да идентифицира нови начини, по които младите хора с увреждания, особено със зрителни увреждания, да се ангажират повече в различни социални и образователни дейности. За да се постигне тази цел, консорциума по проекта, състоящ се от пет партньори от Румъния, Гърция, България, Македония и Кипър смятат, че на първо място е важно да се проучи реалният контекст на интеграцията на младите хора със зрителни увреждания. Това ще стане основата, върху която по-късно можем да проектираме мощни ресурси, които работещите с младежи и младежки организации могат да използват, за да се интегрират младите хора със зрителни увреждания в неформални дейности и международна мобилност.

Тази дейност се проведе в периода от ноември 2015 г. до юни 2016 г. - време, в което партньорите извършваха изследвания по отношение на участието на младите хора със зрителни увреждания в техните страни, които се включват в този доклад.

Това изследване е ориентирано към предлагане на:

 • Възможности за младите хора за участие в дейности на структурен диалог, където те могат да изкажат своите нужди, интереси и опит, особено по отношение на личностното развитие чрез различни младежки дейности.
 • Различни неправителствени организации, държавни институции и хора, които нямат увреждания имаха възможност да изразят своите нужди, очаквания и страхове по отношение на включването на хора с увреждания в редовните дейности, което ни помогна да получим по-широка перспектива на обсъжданите въпроси.

Въпреки ограничените ресурси и малкият брой участващи хора и организации, това проучване осигури на партньорите съответните данни за реалностите, които обграждат младите хора със зрителни увреждания, предлагащи важни резултати по отношение на идентифицирането на потребности на хората със зрителни увреждания и предизвикателствата, пред които са изправени. Освен това, дори и с малък брой респонденти, данните от четирите въпросника са последователни и ние успяхме в повечето случаи да ги свържем с идентифицираните потребности и трудности, с които се сблъскват зрително затруднените. Например, лошите мнения по отношение на взаимодействието с публичните услуги кореспондират с констатациите за недостатъчна достъпност и липса на политики за подкрепа на младите хора със зрителни увреждания от страна на институциите. Също така, малкият брой зрително затруднени младежи, въвлечени в дейности на НПО, корелира с ниската достъпност на НПО, тяхната липса на умения за адаптиране на своите дейности със спецификата на работа с хора със зрителни увреждания и на факта, че повечето НПО не считат за нужно да адаптират работата си, така че да бъдат по-приобщаващи за уязвимите групи. Освен това, препоръките, които работната група направи в следващите раздели на този доклад, вземат под внимание само данните, които са последователни, така че те могат безопасно да бъдат използвани като отправни точки за бъдещата работа, насочена към създаване на по-достъпни живот и работна среда за младите хора със зрителни увреждания.

За изследването

Изследването се фокусира основно върху следните теми:

 • Реалното ниво на включване и участие на младите хора със зрителни увреждания в обучителните мобилности;
 • Участието на младите хора със зрителни увреждания в общността;
 • Участието на младите хора със зрителни увреждания в НПО;
 • Наличната подкрепа, предоставена за интегриране на младите хора със зрителни увреждания;
 • Нивото на споделянето на информация за европейските възможности за обучение чрез неправителствени организации, училища, информационни центрове за младите хора със зрителни увреждания;
 • Беше събрана качествена и количествена информация чрез използването на инструмент, състоящ се от четири различни въпросници и две дискусии във фокус групи.

Събрахме информация от:

 • Институции и НПО в сферата на образованието;
 • Младежки НПО;
 • Училища и неправителствени организации, които работят за и с младите хора със зрителни увреждания;
 • Местни институции;
 • Млади хора със зрителни увреждания;
 • Младите хора без увреждания.

Партньори за изпълнение на дейността в петте страни-участници са:

 • Ofensiva Tinerilor, Румъния;
 • Magnites Tyfli, Гърция;
 • Център за младежки активизъм CYA KRIK, Македония;
 • Национална асоциация на ресурсните учители - НАРУ, България;
 • Общокипърската организация на слепите, Кипър.

Можете да изтеглите консолидирания Генерален доклад, съдържащ констатации и препоръки от всяка от 5-те участващи държави оттук:

Свали Генералния доклад

 

Свали Генералния доклад

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Cyprus Cyprus

Flag of Greece Greece

Flag of Macedonia F.Y.R.O.M.

Flag of Romania Romania