Έρευνα για την ένταξη και συμμετοχή νέων με πρόβλημα όρασης σε δραστηριότητες μάθησης

Το πρόγραμμα Erasmus 4VIP είχε ως στόχο να βρει νέους τρόπους με τους οποίους οι νέοι με αναπηρία, ιδιαίτερα με οπτική αναπηρία, μπορούν να εμπλακούν περισσότερο σε διάφορες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για να πετύχει αυτό το στόχο, η ομάδα του προγράμματος, που αποτελείται από 5 εταίρους, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Κύπρο, θεώρησε ότι πρώτα από όλα ήταν σημαντικό να εξερευνήσει την πραγματική εικόνα της συμμετοχής των νέων με οπτική αναπηρία. Αυτό θα αποτελούσε τη βάση πάνω στην οποία αργότερα θα μπορούσαν να σχεδιαστούν σημαντικά μέσα για να χρησιμοποιηθούν από τους λειτουργούς των οργανώσεων νεολαίας για να εντάξουν νέους με οπτική αναπηρία σε μη τυπικές δραστηριότητες μάθησης και στην διεθνή κινητικότητα.

 

Αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο 2015 μέχρι τον Ιούνιο 2016, περίοδος κατά την οποία ο κάθε εταίρος διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τη συμμετοχή των νέων με οπτική αναπηρία στις χώρες τους, και τα αποτελέσματα συντάχθηκαν σε αυτή την έκθεση.

Αυτή η έρευνα είχε ως στόχο:

 • να προσφέρει την ευκαιρία στους νέους με οπτική αναπηρία να συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα δομημένου διαλόγου στην οποία θα μπορούσαν να εκφράσουν τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες του ιδιαίτερα μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων για νέους
 • να δώσει την ευκαιρία σε ποικίλους ΜΚΟ, σε δημόσιους φορείς και άτομα χωρίς αναπηρία την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες τους σχετικά με την συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες σε διάφορες δραστηριότητες, γεγονός που τους βοήθησε να διευρύνουν τις προοπτικές τους στα σχετικά θέματα.

Εξαιτίας των περιορισμένων πηγών, δηλαδή της περιορισμένης συμμετοχής ατόμων και οργανώσεων, η έρευνα δεν μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενική,  παρολ’αυτά έδωσε στους εταίρους σχετικές πληροφορίες για την πραγματικότητα που επικρατεί ανάμεσα στους νέους με οπτική αναπηρία, δίνοντας σημαντικά αποτελέσματα για τον προσδιορισμό των αναγκών των ατόμων με οπτική αναπηρία και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα, ακόμα και με τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων, οι πληροφορίες από τα τέσσερα ερωτηματολόγια παρουσίασαν σταθερότητα και στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταίροι ήταν σε θέση να συνδυάσουν τις προσδιορισμένες ανάγκες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι με οπτική αναπηρία με τα αίτια τους. Για παράδειγμα, οι απόψεις σχετικά με την αλληλεπίδραση με τις δημόσιες υπηρεσίες  συσχετιστήκαν με τα αποτελέσματα της περιορισμένης πρόσβασης και της απουσίας πολιτικών που στηρίζουν νεαρά άτομα με οπτική αναπηρία. Επίσης, ο μικρός αριθμός των ατόμων με οπτική αναπηρία που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των ΜΚΟ συσχετίστηκε με την περιορισμένη προσβασιμότητα των ΜΚΟ, την απουσία των ικανοτήτων τους να προσαρμόσουν τις δραστηριότητες τους στις απαιτούμενες ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι οι περισσότεροι ΜΚΟ δεν θεωρούν απαραίτητο να προσαρμόσουν τις δραστηριότητες τους για να περιλαμβάνουν περισσότερες ευάλωτες ομάδες. Επιπρόσθετα, οι εισηγήσεις της ομάδας εργασίας, οι οποίες ακολουθούν στα επόμενα κεφάλαια αυτής της έκθεσης, έχουν σαν βάση τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σαν σημεία αναφοράς στο μέλλον με στόχο να δημιουργήσουν ένα πιο προσβάσιμο περιβάλλον εργασίας και μάθησης.

Σχετικά με την έρευνα

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα ακόλουθα σημεία ενδιαφέροντος:

 • το πραγματικό επίπεδο ένταξης ατόμων με οπτική αναπηρία σε κινητικότητα μάθησης
 • συμμετοχή των νέων με οπτική αναπηρία στην κοινότητα
 • συμμετοχή των νέων με οπτική αναπηρία στους ΜΚΟ
 • η διαθέσιμη υποστήριξη που προσφέρεται για την ένταξη των νέων με οπτική αναπηρία
 • το επίπεδο των διαθέσιμων πληροφοριών για τις ευκαιρίες Ευρωπαϊκής μάθησης μέσω των ΜΚΟ, σχολείων και κέντρων πληροφοριών για τους νέους με οπτική αναπηρία
 • συλλεχτήκαν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες με τη χρήση ενός εργαλείου που αποτελείτο από τέσσερα διαφορετικά ερωτηματολόγια καθώς επίσης και δύο ομάδες συζήτησης

Οι πληροφορίες συλλέχτηκαν από:

 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΜΚΟ
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Νεολαίας
 • Σχολεία και ΜΚΟ που ασχολούνται για/και/με νέους με οπτική αναπηρία
 • Τοπικά ιδρύματα
 • Νεαρά άτομα με οπτική αναπηρία
 • Νεαρά άτομα χωρίς αναπηρίες

 

Οι εταίροι που υλοποίησαν τη δραστηριότητα στις 5 χώρες ήταν:

 • Ofensiva Tinerilor, Ρουμανία
 • Σωματείο Όρασης Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας “Μαγνήτες Τυφλοί”, Ελλάδα
 • Center for Youth Activism CYA KRIK, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 • National Association of Resource Teachers - NART, Βουλγαρία
 • Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, Κύπρος

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την ενοποιημένη γενική έκθεση με τα αποτελέσματα και τις εισηγήσεις από την κάθε μια από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες εδώ:

Κατεβάστε την γενική έκθεση

 

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε τις εθνικές εκθέσεις εδώ:

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Cyprus Cyprus

Flag of Greece Greece

Flag of Macedonia F.Y.R.O.M.

Flag of Romania Romania